Saturday, October 10, 2015Dette er heilt vilt.

Friday, October 9, 2015


Filmen var like trist som musikken. Og like god som musikken.

Thursday, October 8, 2015

"Mirrors & Smoke"I'm feeling older than my years
I'm feeling pain inside my chest
It's love that keeps me silent
It's my silence that you detest
Rivers flow into the oceans
And oceans never fill
I want to kiss your lips, but I know I never will

Love's a hard decision to risk impending choke
But love will keep you wishing
And my heart will keep me broke

I blew flowers, gave you candy to even out the guilt
I sent you greeting cards with messages that I could never write
Rivers flow into the oceans
And oceans never fill
I want to let you know me
But I know I never will

Love's a contradiction
Many mirrors and smoke
Love will keep you wishing
My heart will keep me broke

You will always want me
And I'll always want to leave
Even though I cut your wounds
You still deny they're real
Rivers flow into the ocean
Oceans never fill
I want to lay my life down
But I know you never will

Love's a strange condition
With all the doubts it can invoke
You love keeps me wishing
And my heart keeps me broke

Baby, don't you cry, 'cause I got it all figured out
You always make me sad
But that's what true love is all about
Rivers never fill the oceans
But oceans always feel
The waters reaching deep inside them
I guess they always will

Love's a constant mission to a world you never spoke
Love, it keeps you wishing
My heart, it keeps me broke...

Mirrors and Smoke


Ein tankevekkande film er det. Som tek pulsen på vår tid, kan ein seie. Eg er ikkje sikker på om eg er heilt samd i "moralen" i filmen, for å seie det slik. Men det er ein veldig slick og god film med masse god musikk. Og den reiser store problemstillingar. Om forventningar, om meining, om kva som verkeleg betyr noko i livet, om mellommmenneskelege relasjonar. Mykje der resonnerte hjå meg, og også hjå mange andre menneske.Og DET er spørsmålet.

Wednesday, October 7, 2015Traditionally attributed to Lao Tzu, an older contemporary of Confucius (551 - 479 BC), it is now thought that the work was compiled in about the fourth century BC. An anthology of wise sayings, it offers a model by which the individual can live rather than explaining the human place in the universe. The moral code it encourages is based on modesty and self-restraint, and the rewards reaped for such a life are harmony and flow of life.Skal bli interessant å lese. 

Ska sei

Nokre overraskande hendingar eg kom over.

- LeRon Shults, ein dyktig og smart teolog som eg for øvrig aldri har arbeidd så nøye med eller lært så mykje av, har nyleg kome ut som ateist. Vel, interessant. Shults har skrive om Pannenberg og post-foundationalism, og også gjeve ut fleire andre interessante bøker om Gud og postkontinental filosofi. For ei stund sidan flytta han til Noreg og vart prof på universitetet i Agder. Han gav for øvrig også ut ei bok om begjær, i lag med Henriksen på MF.

Dei siste bøkene hans er om Gilles Deleuze og ateisme og så om biokulturell, evolusjonær tolkning av religion, og ateisme. Tanken er kort sagt at gudstanken er oppstått fordi mennesket er evolusjonært innretta til å "over-detect" aktørar i naturen. Det raslar i blada -- > Kanskje det er ein gud eller ei ånd etc. Dette er kriminelt overforenkla, sjekk ut Theology after the birth of God for den grundige versjonen. Uansett kva ein måtte meine, er det ei interessant bok som fortener drøfting og refleksjon; dette har også skjedd på SyndicateTheology sitt symposium, som ein finn online.

Denne tanken om korleis trua på gudar blir til etc. hadde eg tidlegare vorte kjent med då eg las i P Boyers bok Religion Explained, som eg har i hylla mi her. Eg kan ikkje seie eg vart så overtydd av den boka, må eg innrømme, sjølv om hypotesane nok kan ha ein del for seg til avgrensa bruk. Trass alt er det mange gudsoppfatningar og tankar om Guds verke i verda, som kjem til kjenne i GT, til dømes, som eg sjølv ikkje tek for god fisk. Kugel har for øvrig nokre interessante refleksjonar om temaet i si vesle, men innsiktsfulle bok, Valley of the Shadow.

Ei anna side av Shults' skriving, går på ting som er meir personlege, kjenslemessige etc. Han skriv ein god del på noko agitert vis om kva religion kan føre til etc. Og han skriv om korleis det å vere ateist har vore veldig frigjerande for han. Og han skriv om korleis gudstru kan medføre splittelse og aggresjon mot "ut-gruppa". Alt dette er viktige ting som er ganske underfokusert i særleg evangelikal kristendom, som de veit at eg også meiner. Det er viktig stoff å ta tak i, reflektere over etc.


I det heile har eg fundert ein del over kor kompleks røyndomen er, og kor komplekst akademia er. Set at ein har ein posisjon: Jesus var Guds Son, Gud eksisterer, eller whatnot. Eg føler eg kunne argumentert godt og overtydande for fleire ulike posisjonar, sjølv om eg naturlegvis HAR mine posisjonar. Poenget er at....ofte kan kjensler, erfaringar etc., som er "mellom linjene" og implisitte, tippe den rasjonelle argumentasjonen i den eine eller den andre retninga, utan at desse tinga vert gjort åpenlyste. Dale Allison har mange veldig gode refleksjonar om dette i Resurrecting Jesus.


Prinsipielt "plagar" denne hendinga meg noko også. Eg tenker: Kor viktig er det eigentleg å gå inn i denne spekulative fagtradisjonen? Dennett, Boyer, Shults etc. Det er viktig at nokon gjer det, og det kan vere viktige sanningar der. Men for meg personleg? Det vil alltid vere røyster som anfektar eins overtydingar. Ein vil alltid kunne lytte til røystene, og alltid få nyansert sitt eige livssyn. Men må ein gå inn i alt saman? Naturlegvis ikkje. Men det er spenningar her, ikkje sant. Mellom det å stå for eit overtydd livssyn, så å seie, og det å samstundes vite at det finst andre argument som anfektar eins eigen posisjon. Ingen har ein uangripeleg, heilt sikker posisjon, liksom.

Det reiser spørsmålet om korleis ein forholder seg til livssyn, liksom. Det kan ikkje berre vere "rasjonelt", d. e. ved logikk, lesing av bøker, drøfting av argument, metafysikk, filosofi, naturvitskap, historie, eksegese etc. Alt dette er essensielt, naturlegvis. Men det må også dreie seg om ein måte-å-vere-i-verda-på, erfaring, mystikk. Å leve eit fyldig og meiningsfullt liv, på eit vis. Eg tenker høgt.
-  Så var det ei hending til, ei omvending som gjekk ANDRE vegen. Det er AN Wilson. I fjor sumar sat eg i London og Oxford (høyrest fancy ut, ikkje sant ;-) ) og las hans "God's funeral." Den kjøpte eg på ein bokhandel i Oxford, pløyde gjennom den. Ganske interessant bok om korleis britane på 1800-talet, d. e. dei intellektuelle, vart sekulariserte. Eg fann ut at eg hadde ein del til felles med Herbert Spencer (ikkje hans sosialdarwinisme, då).

Så kom eg i samtale med ein ung australsk mann litt yngre enn meg, på eit hostel. Foreldra hans var hippiar, han var backpacker, og ateist. Han fekk boka av meg, etter at vi hadde hatt ein fin samtale. Eg hadde med meg Rowlands "Bible for Sinners", som eg kjøpte etter å ha møtt han i Cambridge. Han australske såg den boka. "Sounds like a book for me," sa han med eit smil. Ein artig ferie i fjor, men no høyrest det nok meir fancy ut enn det var. I år har ferien gått ut på å gå i fjellet i Kviteseid, heile tida. Så det er ein kontrast.

Uansett. Det var AN Wilson. Han har gjeve ut mange bøker om religion, ikkje alle like gode, vil eg seie. Men han har "straddled the fence," på ein måte, sjølv om han har vore religionskritisk. Så såg eg "glowing reviews" for Karen Armstrongs Case for God, frå han. Eg elskar den boka. Eg stussa litt på det. Og så viste det seg, såg eg no tilfeldigvis, at han har vorte ein vedkjennande kristen. Ja, ska sei. Men han er ein "able" fyr. Han har jo også skrive biografi om CS Lewis, bok om Jesus-forskninga, om Paulus, og også om Tolstoj. Og så andre bøker om engelsk historie etc. Her er sitat frå han:Rather than being cowed by them [the anti-religious smart-set], I relish the notion that, by asserting a belief in the risen Christ, I am defying all the liberal clever-clogs on the block: cutting-edge novelists such as Martin Amis; foul-mouthed, self-satisfied TV presenters such as Jonathan Ross and Jo Brand; and the smug, tieless architects of so much television output.
"But there is more to it than that. My belief has come about in large measure because of the lives and examples of people I have known -- not the famous, not saints, but friends and relations who have lived, and faced death, in the light of the Resurrection story, or in the quiet acceptance that they have a future after they die.
"The Easter story answers their questions about the spiritual aspects of humanity. It changes people's lives because it helps us understand that we, like Jesus, are born as spiritual beings.
"Every inner prompting of conscience, every glimmering sense of beauty, every response we make to music, every experience we have of love -- whether of physical love, sexual love, family love or the love of friends -- and every experience of bereavement, reminds us of this fact about ourselves."


Mykje slikt no for tida, sidan preika til sundag er om ekteskap, samliv, kjærleik etc. Så eg må seie gode og fornuftige ting om temaet.

Denne boka er skikkeleg god. Kapittel 1 er ganske, hm, dramatisk, litt for rett-på, liksom. Men godt, nonetheless.

Fromm om "Sane society"

  • Nokre interessante refleksjonar frå Fromm, om "the sane society"; de får meine kva de vil om dette, men det er viktige og tankevekkande problemstillingar. 


  • Whether we think of Burckhardt or Proudhon, of Tolstoy or Baudelaire, of Marx or Kropotkin, they had a concept of man which was essentially a religious and moral one. Man is the end, and must never by use as a means; material production is for man, not man for material production; the aim of life is the unfolding of man's creative powers; the aim of history is a transformation of society into one governed by justice and truth—these are the principles on which explicitly and implicitly, all criticism of modern Capitalism is based.
    • p.233
    • Religion as an organization and a profession of dogma was carried on in the churches; religion in the sense of religious fervor and living faith was largely carried on by the antireligionists.


  • In the development of both capitalism and communism, as we visualize them in the next fifty or a hundred years, the processes that encourage human alienation will continue. Both systems are developing into managerial societies, their inhabitants well fed, well clad, having their wishes satisfied, and not having wishes that cannot be satisfied. Men are increasingly automatons, who make machines which act like men and produce men who act like machines; there reason deteriorates while their intelligence rises, thus creating the dangerous situation of equipping man with the greatest material power without the wisdom to use it.
    • p.360
  • In spite of increasing production and comfort, man loses more and more the sense of self, feels that his life is meaningless, even though such a feeling is largely unconscious.In the nineteenth century the problem was that God is dead; in the twentieth century the problem is that man is dead.